1. Definities en omschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

Opdrachtgever iedere (rechts) persoon die gebruik maakt van de dienst die opdrachtnemer aanbiedt, respectievelijk wenst te gaan gebruiken, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

1.2

Opdrachtnemer De dienstverlenende partij, iMonitoring.

1.3

Uitgever De rechtspersoon die houder is van de auteursrechten op de data.

1.4

Data De gegevens die op de internet portal van opdrachtnemer beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

1.5

Persoonlijke gegevens De gegevens die dienen ter identificatie van de opdrachtgever, die worden ingevoerd om toegang te verkrijgen tot de beveiligde internet portal op http://internetmonitoring.nl/. Deze gegevens kunnen door opdrachtnemer enkel gebruikt worden onder de voorwaarden voorzien in artikel 6 van deze overeenkomst.

2. Toepassing algemene bepalingen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk kenbaar zijn gemaakt aan de opdrachtgever.

2.2

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan opdrachtnemers opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.

2.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op een termijn van drie maanden door mededeling aan opdrachtgever. Met dien verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een vastgestelde termijn die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1

Iedere aanbieding van opdrachtnemer met betrekking tot de levering van zijn diensten is vrijblijvend en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanvraag. Een aanvraag kan plaatsvinden door het indienen van een ingevuld registratieformulier via de website van opdrachtnemer.

3.2

Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door een aanvraag tot gebruik van de diensten van opdrachtnemer en de aanvaarding van opdrachtnemer op deze bestelling. opdrachtnemer heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod te herroepen. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.3

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijs en betalingsvoorwaarden

4.1

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

4.2

Facturen worden betaald volgens op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is overigens niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

4.3

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen. Openstaande saldi kunnen niet worden overgedragen.

4.4

Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen. Opdrachtgever ontvangt bericht van een wijziging van de tarieven. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

4.5

In geval van vertraging in de betaling van meer dan 30 dagen, houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van haar diensten op te schorten. De opschorting geldt tot aan het moment waarop opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer alsnog is nagekomen.

4.6

Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. Ingeleverde bezwaren schorten echter de betalingsverplichting niet op.

4.7

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4.8

In geval van geschil zal de administratie van opdrachtnemer door partijen als bewijs worden aanvaard.

5. Gebruik van diensten

5.1

Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om een optimale toegang tot de site te verzekeren evenals wat betreft de raadpleging en het gebruik van de data overeenkomstig de gebruiken op het internet.

5.2

De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het internet en de grenzen ervan, meer bepaald:

5.2.1

Dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de data. opdrachtnemer kan bijgevolg niet gehouden zijn ten aan zien van de opdrachtgever wat betreft schade veroorzaakt door gebruik van de data behoudens wat betreft de auteursrechten zoals voorzien in art. 7 van deze overeenkomst.

5.2.2

Dat hij op de hoogte is van de aard van het internet, en meer specifiek van de technische mogelijkheden en de tijd die vereist is voor de raadpleging, het opvragen en het downloaden van de data.

5.2.3

Dat de mededeling van persoonlijke identificatiegegevens geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid.

5.2.4

Dat hij alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn computer voldoet aan de technische vereisten die hem toelaten de data te raadplegen.

5.2.5

Dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die schade kunnen teweeg brengen.

6 Gebruik van persoonlijke gegevens

6.1

Opdrachtnemer en opdrachtgever garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Tenzij er een wettelijke plicht is tot openbaarmaking. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

6.2

De persoonlijke gegevens, die de opdrachtgever in staat stellen zich toegang te verschaffen tot de internet portal, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij kunnen enkel gewijzigd worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben.

6.3

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

7. Auteursrecht

7.1

Alle gebruikers die toegang hebben tot de opdrachtnemer portal maken gebruik van de data via http://internetmonitoring.nl/ zonder dat de aldus ontstane data kunnen beschouwd worden als een nieuw werk dat nieuwe auteursrechtelijke aanspraken in het leven roept in hoofde van de gebruiker. opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Indien opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld door rechthebbende zal opdrachtgever opdrachtnemer direct op de hoogte brengen. Verder zal opdrachtgever de rechthebbende informeren dat opdrachtnemer geen partij in een geschil om de eigendomsrechten kan zijn. opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7.2

Het is opdrachtgever niet toegestaan diensten van opdrachtnemer ter verdere verspreiding aan te bieden, ter beschikking te stellen aan derden of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en of indirecte schade welke voor opdrachtgever is ontstaan, dan wel derde, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van opdrachten en andere overeenkomsten. Mede begrepen een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van enige andere verplichting jegens opdrachtgever die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

8.2

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

8.3

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake door opdrachtnemer al dan niet geleverde diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van opzet of grove schuld van de kant van opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem geen enkel verwijt treft.

8.4

Indien opdrachtgever misbruik en of oneigenlijk gebruik van de diensten van opdrachtnemer door derden constateert zal hij dit terstond melden aan opdrachtnemer. Opdrachtgever zal alle mogelijke medewerking verlenen aan opdrachtnemer om misbruik of oneigenlijk gebruik te voorkomen of te verhinderen.

9. Overmacht

9.2

Indien een overmachtsituatie langer dan 10 werkdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Er wordt in dit geval dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

10. Ingangsdatum algemene voorwaarden en beëindiging dienstverlening

10.1

Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf het moment van registratie en zullen gedurende de hele periode van gebruik van de door opdrachtnemer geleverde dienst door opdrachtgever van kracht blijven.

10.2

Opdrachtnemer mag de dienst per direct stopzetten en aldus de overeenkomst beëindigen indien de opdrachtgever een van de bedingen met betrekking tot het recht op gebruik van de data, het recht op toegang en de persoonlijke identificatiegegevens miskent of door zijn tussenkomst de schending ervan heeft mogelijk gemaakt of bevordert. In dat geval heeft opdrachtnemer het recht om de uitstaande bedragen ten titel van voorschot op schadevergoeding en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling.

11. Overige bepalingen

11.1

De opdrachtgever kan geen afstand doen van zijn rechten en verplichtingen van deze algemene voorwaarden anders dan met instemming van opdrachtnemer.

11.2

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.4

Beëindiging van de overeenkomst brengt mee dat alle door opdrachtnemer verleende rechten vervallen, die alsdan terugvloeien aan opdrachtnemer.